Saturday, September 14, 2013

Happy Birthday to Walter Koenig!

Happy birthday to Walter Koenig, our original Chekov!